Arboristo tikslas – ne išpjauti medį, bet padaryti taip, kad jis būtų saugus aplinkai

Lietuvos arboristų asociacija

ĮSTATAI

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1.                         Lietuvos arboristų asociacija (toliau – Asociacija) yra ribotos civilinės atsakomybės

viešasis juridinis asmuo, kurio teisinė forma – asociacija.

2.                         Asociacijos veiklos laikotarpis –                        neribotas.

3.                         Asociacijos finansiniai metai –                          sausio 01          –                          gruodžio 31.

II. ASOCIACIJOS VEIKLOS TIKSLAI, SRITYS IR RŪŠYS

4.                         Asociacijos veiklos tikslai:      

                             asociacijos narių, veikiančių Lietuvos teritorijoje, veiklos koordinavimas, asociacijos narių interesų atstovavimas ir gynimas, kitų viešųjų interesų tenkinimas. Narių profesinės kvalifikacijos kėlimas, metodinė pagalba, visuomenės švietmas arboristikos srityje. Asociacija gali turėti ir įgyti tik tokias civilines teises ir pareigas, kurios neprieštarauja jos veiklos tikslams, nustatytiems teisės aktuose ir šiuose įstatuose. Siekdama įgyvendinti savo tikslus, asociacija gali užsiimti žemiau išvardinta veikla:

47.9 Mažmeninė prekyba ne parduotuvėse, kioskuose ar prekyvietėse

74.9 Kita, niekur kitur nepriskirta, profesinė, mokslinė ir techninė veikla

77.39 Kitų, niekur kitur nepriskirtų, mašinų, įrangos ir materialiųjų vertybių nuoma ir išperkamoji nuoma

81.3 Kraštovaizdžio tvarkymas

82.3 Posėdžių ir verslo renginių organizavimas

82.99 Kita, niekur kitur nepriskirta, verslui būdingų paslaugų veikla

85.59 Kitas, niekur kitur nepriskirtas, švietimas

93.2 Pramogų ir poilsio organizavimo veikla

66.21 Rizikos ir žalos vertinimas.

Asociacija nustatyta tvarka gali įstoti į tarptautines organizacijas, kurių tikslai ir veikla neprieštarauja Konstitucijai, šiam ar kitiems įstatymams.

III. NARYSTĖ ASOCIACIJOJE, ASOCIACIJOS NARIŲ TEISĖS IR PAREIGOS

5.                         Asociacijos nariais gali būti 18 metų sulaukę veiksnūs fiziniai ir juridiniai asmenys, pateikę vadovui prašymą įstoti į Asociaciją, įsipareigoję laikytis įstatų reikalavimų ir visuotinio susirinkimo nustatyta tvarka sumokėję nustatyto dydžio stojamąjį mokestį.

6.                         Stojamųjų įnašų, nario mokesčio mokėjimo tvarka, išstojimo, pašalinimo iš Asociacijos narių tvarka tvirtinama visuotinio narių susirinkimo sprendimu.

7.                         Asociacijos narių teisės nesiskiria nuo nurodytų Lietuvos Respublikos asociacijų įstatyme (toliau – Asociacijų įstatymas).

8.                         Asociacijos narių pareigos:

8.1.                      laikytis Asociacijos įstatų;

8.2. vykdyti visuotinio narių susirinkimo, valdymo organų nutarimus;

8.3. dalyvauti visuotiniuose narių susirinkimuose.

IV. ASOCIACIJOS ORGANAI

9.                         Asociacijos organai yra:

9.1. visuotinis narių susirinkimas;

9.2. vienasmenis Asociacijos valdymo organas – vadovas (direktorius);

9.3. kolegialus Asociacijos valdymo organas – valdyba;

9.4. revizorius.

10.                       Visuotinio narių susirinkimo kompetencija nesiskiria nuo Asociacijų įstatyme nustatytos.

11.                       Visuotinį eilinį narių susirinkimą šaukia valdyba kartą per metus, ne vėliau kaip per 4 mėnesius nuo finansinių metų pabaigos. Jeigu šių įstatų nustatytais terminais valdyba visuotinio eilinio narių susirinkimo nesušaukia, susirinkimą šaukia vadovas (direktorius) . Apie šaukiamą visuotinį susirinkimą ne vėliau kaip 20 dienų iki susirinkimo dienos pranešama kiekvienam nariui įstatų 27 punkte nurodyta tvarka.

Jeigu visuotiniame susirinkime nėra kvorumo, per              30                        dienų šaukiamas

pakartotinis visuotinis narių susirinkimas, kuris turi teisę priimti sprendimus neįvykusio susirinkimo darbotvarkės klausimais. Visuotinis narių susirinkimas gali būti šaukiamas nesilaikant šių terminų, jei su tuo raštu sutinka ne mažiau kaip 2/3 Asociacijos narių.

12.                       Visuotinis narių susirinkimas gali priimti sprendimus, kai jame dalyvauja daugiau kaip 1/2 Asociacijos narių. Sprendimams priimti reikia ne mažiau kaip 2/3 susirinkime dalyvaujančių Asociacijos narių balsų, kai priimamas sprendimas keisti Asociacijos įstatus, pertvarkyti, reorganizuoti ar likviduoti Asociaciją.

13.                       Neeilinį visuotinį narių susirinkimą gali inicijuoti ir organizuoti iniciatyvinė grupė, sudaryta

ne mažiau kaip iš                       2/3                      Asociacijos narių, valdyba arba vadovas (direktorius).

14. Vadovą (direktorių)  renka ir atšaukia, nustato jo atlyginimą, tvirtina pareiginius nuostatus visuotinis narių susirinkimas.

15. Vadovas (direktorius) veikia Asociacijos vardu, kai Asociacija palaiko santykius su kitais asmenimis, taip pat sudaro sandorius Asociacijos vardu.

16. Vadovas (direktorius), be Civilinio kodekso 2.82 straipsnyje nustatytų funkcijų:

16.1. atsako už Asociacijos tikslų įgyvendinimą;

16.2. priima darbuotojus į darbą ir atleidžia iš jo, sudaro darbo sutartis su jais;

16.3. parengia praėjusių finansinių metų Asociacijos metinės veiklos ataskaitą ir pateikia ją visuotiniam narių susirinkimui;

16.4. pateikia Asociacijos duomenis, informaciją ir dokumentus Juridinių asmenų registro tvarkytojui;

16.5. pateikia informaciją ir dokumentus visuotiniam narių susirinkimui, valdybai ir Asociacijos nariams;

16.6. įgyvendina visuotinio narių susirinkimo nutarimus;

16.7. dalyvauja valdybos posėdžiuose,analizuoja valdybos pasiūlymus;

16.8. viešai skelbia ar organizuoja teisės aktuose nustatytos informacijos viešą paskelbimą;

16.9. organizuoja savanoriškų darbų organizavimą Lietuvos Respublikos savanoriškos veiklos įstatymo nustatyta tvarka;

16.10. atlieka kitas teisės aktuose, šiuose įstatuose ir vadovo pareiginiuose nuostatuose nustatytas iš Asociacijos veiklos kylančias funkcijas.

17. Valdybą     2  metų laikotarpiui renka ir atšaukia visuotinis narių susirinkimas.                          

Valdybą sudaro 5nariai , (įskaitant valdybos pirmininką), kuriais gali būti  ffiziniai asmenys – Asociacijos nariai ir Asociacijos narių – juridinių asmenų pasiūlyti fiziniai asmenys.

18. Renkant valdybos narius, kiekvienas Asociacijos narys turi tokį balsų skaičių, kuris lygus visų į valdybą pasiūlytų kandidatų skaičiui. Asociacijos narys turi teisę paskirstyti turimus balsus savo nuožiūra, atiduodamas juos už vieną ar kelis kandidatus. Valdybos nariais išrenkami daugiau balsų surinkę kandidatai. Jei kandidatų, surinkusių po lygiai balsų, yra daugiau nei laisvų vietų valdyboje, rengiamas pakartotinis balsavimas, kuriame kiekvienas Asociacijos narys gali balsuoti tik už vieną iš lygų balsų skaičių surinkusių kandidatų.

19. Valdyba iš savo narių renka valdybos pirmininką.

20. Valdybos nariams už veiklą valdyboje      neatlyginama                                                                    .       

21. Valdyba:

21.1. analizuoja Asociacijos veiklos rezultatus, finansinių išteklių panaudojimą, mokestinių patikrinimų ir auditų, inventorizacijos ir kitų vertybių apskaitos duomenis ir teikia siūlymus šiais klausimais visuotiniam narių susirinkimui ir vadovui;

21.2. priima nutarimus nekilnojamojo turto pirkimo, perleidimo, nuomos, nuosavybės teisės apribojimų klausimais, nepažeisdama įstatymų nustatytų Asociacijos veiklos apribojimų;

21.3. svarsto valdybos narių, Asociacijos narių ir vadovo keliamus klausimus;

21.4. nustato Asociacijos administracijos organizacinę struktūrą ir darbuotojų pareigybes, tvirtina administracijos darbuotojų atlyginimų dydžius;

21.5. įgyvendina visuotinio narių susirinkimo nutarimus;

21.6. sprendžia kitus teisės aktų ir šių įstatų valdybos kompetencijai priskirtus Asociacijos veikloje kylančius klausimus.

22. Sprendimus valdyba priima savo posėdžiuose. Valdybos posėdžius šaukia valdybos pirmininkas. Valdyba gali priimti sprendimus, kai jos posėdyje dalyvauja daugiau kaip  1/2  jos narių. Sprendimai priimami posėdyje dalyvaujančių  2/3 valdybos narių balsų dauguma. Valdybos posėdžiai protokoluojami.


V. ASOCIACIJOS LĖŠŲ IR PAJAMŲ NAUDOJIMO BEI ASOCIACIJOS VEIKLOS KONTROLĖS TVARKA

23. Lėšos ir pajamos naudojamos Asociacijos tikslams įgyvendinti.

24. Vadovas (direktorius) per 3  mėnesius nuo finansinių metų pabaigos, bet ne daugiau kaip 4,

 turi parengti ir pateikti eiliniam visuotiniam narių susirinkimui praėjusių finansinių metų veiklos ataskaitą.

25. Asociacijos veiklos kontrolę vykdo visuotinio narių susirinkimo 2 metų laikotarpiui išrinktas revizorius.                                                                      


VI. ASOCIACIJOS PRANEŠIMAI IR SKELBIMAI

26. Kai Asociacijos skelbimai turi būti paskelbti viešai, jie skelbiami:

VĮ Registrų centro leidžiamas elektroninis leidinys „Juridinių asmenų vieši pranešimai“

27. Asociacijos organų sprendimai ir pranešimai, kita reikalinga informacija išsiunčiama nariams elektroniniu paštu arba paštu arba žodžiu. Su visa informacija nariai turi galimybę susipažinti Asociacijos buveinėje.

28. Dokumentų ir kitos informacijos apie Asociacijos veiklą pateikimo nariams tvarką tvirtina vadovas (direktorius).

29. Asociacijos dokumentai, jų kopijos ar kita informacija nariams pateikiama neatlygintinai.


VII. ASOCIACIJOS FILIALŲ IR ATSTOVYBIŲ STEIGIMO IR JŲ VEIKLOS NUTRAUKIMO TVARKA

30. Sprendimą steigti Asociacijos filialus ir atstovybes, nutraukti jų veiklą, skirti ir atšaukti filialų ir atstovybių vadovus priima, taip pat filialų ir atstovybių nuostatus tvirtina Asociacijos valdyba, vadovaudamasi teisės aktais.


VIII. ASOCIACIJOS ĮSTATŲ KEITIMO TVARKA

31. Asociacijos įstatai keičiami visuotinio narių susirinkimo sprendimu.

IX. ASOCIACIJOS BUVEINĖS KEITIMO TVARKA

32. Asociacijos buveinė keičiama visuotinio narių susirinkimo sprendimu. Korespondencijos adresas gali būti keičiamas vadovo nuožiūra.

X. ASOCIACIJOS PERTVARKYMAS IR PABAIGA

33. Jeigu Asociacijoje liko mažiau negu 3 nariai, per 30 dienų apie tokį narių sumažėjimą Asociacija turi pranešti Juridinių asmenų registrui.

34. Asociacija pertvarkoma, pasibaigia (reorganizuojama ar likviduojama) Civilinio kodekso nustatyta tvarka.

Įstatai pasirašyti                         3 (trimis)  vienodą juridinę galią turinčiais  egzemplioriais Steigiamojo susirinkimo įgalioto asmens.

                                             Įstatai pasirašyti 2014 metų liepos 11 dienąPrašome užsukti dar kartą. Dėkojame už Jūsų susidomėjimą!