Paskutiniu metu FB pasirodė nauja paskyra „Lietuvos arboristai“

Paskutiniu metu FB pasirodė nauja paskyra „Lietuvos arboristai“, kuri, visų Lietuvos arboristų vardu, komentuoja Lietuvos arboristų asociacijos ir su ja susijusių įmonių ar narių publikacijas. „Lietuvos arboristikos centro“ arba LAC ir „Lietuvos arboristų“ FB paskyras sukūrė ir jas administruoja p. Sigitas Algis Davenis, kuris šiomis paskyromis desperatiškai bando įrodinėti, jog jis atstovauja Lietuvos arboristus ir kalba jų vardu. Atsakingai pareiškiame, kad Lietuvos arboristus atstovauja tik Lietuvos arboristų asociacija ir Lietuvos arboristų nuomonę ir poziciją išsako savo oficialioje FB paskyroje „Lietuvos arboristų asociacija“ ir internetiniame puslapyje www.arboristuasociacija.lt . „Lietuvos arboristų“ FB paskyra ar „Lietuvos arboristikos centras“ atstovauja bendras arboristikos idėjas ir p. Sigito Algio Davenio asmeninę nuomonę.


Recently on FB appeared a new account „Arborists of Lithuania“ (Lietuvos arboristai) which, in the name of the all Lithuanian arborists, comments the publications of the Association of Arborists of Lithuania and related companies or members. „Arborists of Lithuania“ (Lietuvos arboristai) and „Center of Arboriculture of Lithuanian“ or LAC (Lietuvos arboristikos centras arba LAC) FB accounts are created and administered by Mr. Sigitas Algis Davenis, who by these accounts are desperately trying to prove that he is representing Lithuania arborists and speaks on their behalf. Responsibly declare that the arborists of Lithuania represents only the Association of Arborists of Lithuania and express the position and opinion of Lithuanian arborists on the official FB account „Association of Arborists of Lithuania“ (Lietuvos arboristų asociacija) and websitewww.arboristuasociacija.lt . „Arborists of Lithuania“ (Lietuvos arboristai) and „Center of Arboriculture of Lithuanian“ or LAC (Lietuvos arboristikos centras arba LAC) represent the common ideas of arboriculture and personal opinion of Mr. Sigitas Algis Davenis.